Održana treća sjednica Skupštine opštine Mrkonjić Grad

Napisao Opština Mrkonjić Grad (www.mrkonjic-grad.rs) , .

Na ovoj sjednici odbornik Vlajko Todorović položio je svačanu zakletvu. Odbornici su sa 16 glasova ''za'' i sedam glasova ''protiv'' usvojili Odluku o utvrđivanju stope oporezivanja nepokretnosti na teritoriji opštine Mrkonjić Grad u 2012. godini, koja će u ovoj godini iznositi 0,20 odsto. Odbornici opozicionih partija tražili da se stopa oporezivanja na nepokretnosti smanji sa 20 na 10 odsto. Na sjednici su usvojeni i Program održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Mrkonjić Grad za 2013.godinu. Ovim programom u budžetu opštine predviđena sedstava za održavanje lokalnih puteva iznose 100.00KM, gdje će se za sanaciju makadamskih kategorisanih puteva izdvojiti 60.000KM, za sanaciju makadamskih nekategorisanih puteva 18.000KM, za sanaciju asfaltnih površina na lokalnim putevima 15.000 KM,te za kresanje šiblja i niskog rastinja 4.000KM. Za puteve lokalne kategorije radovi će se odobravati po ukazanoj potrebi, listi prioriteta utvrđenoj Programom, te po proceduri izbora izvođača radova. Sredstva za održavanje nekategorisanih puteva obezbjeđuje opština u budžetu uz učešće lokalnog stanovništva od 30% na predračunsku vrijednost radova. Radi boljeg održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, a naročito zbog poboljšanja uslova života i izglega grada Odbornici su usvojili i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2013.godinu. Ovim programo predviđeno je da se uluži 706.000 KM u zajedničku konunalnu potrošnju, od čega za čišćenje javnih saobraćajnih površina 90.000KM, održavanje javnih površina 44.000KM, održavanje i uređenje vodotoka 12.000KM, javne rasvjete i samafora 385.000KM, vertikalne u horizontalne sigmalizacije 25.000KM i zmisku službu 150.000KM. Usvojen je i Program korištenja sredstava sa Računa posebnih namjena po osnovu nakanade za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije u 2013.godini. Planirana sredstva iznose 1.077.710,41 KM i čine ih nutrošena sredstva iz 2012.godine u iznosu os 16.710.41KM, sredstva po osnovu naknade za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije u 2013.godini u iznosu od 875.000KM, te depoziti vraćeni od strane komercijalnih banaka po osnovu realizacije podsticajnih programa 186.000KM. ''Iznos od 200.00KM usmjeriće se na izgradnju novih privrednih kapaciteta ili proširenja postojećih putem stimulativnog kreditiranja. Za izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata koji su u funkciji privrednog razvoja i zapošljavanja raspoređeno je 477.710.41 KM, za sufinansiranje aktivnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i poljoprivrede 200 hiljada maraka, dok je 200 hiljada maraka namijenjeno za otplatu domaćeg zaduženja'', rekla je načelnica opštine Divna Aničić. Načelnik odjeljenja za privredu i finansije Tomislav Todorović istakao je da se sredstva ostvarena od naknada u skladu sa Zakonom o naknadama za korištenje prirodnih resursa namjenski troše za izgradnju novih privrednih kapaciteta ili proširenje postojećih putem stimulativnog kreditiranja. ''Prema Zakonu o naknadama za korištenje prirodnih resursa od ukupnih sredstava koja se uplate po ovom osnovu najmanje 30 odsto treba da se usmjeri u izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata: vodovod, kanalizaciju, lokalne puteve ...koji su u funkciji privrednog razvoja i zapošljavanja'', rekao je Todorović i dodao da se sredstva ostvarena po ovom osnovu ne mogu koristiti za plate i druga lična primanja zaposlenih u Administrativnoj službi opštine, za plate funkcionera i odbornika, te za druga lična primanja korisnika budžeta opštine. Na sjednici je uz 15 glasova ''za'', dva ''uzdržana'' i pet glasova ''protiv'' usvojena i Odluka o prosječnoj stambenoj cijeni m2 korisne stambene površine u 2012. godini. Po ovoj Odluci utvrđeno je da je prosječna konačna građevinska cijena u 2012. godini m2 korisne stambene površine na području Opštine iznosi 900,00 KM. Ova cijena služi kao osnovica za izračunavanje visine jednokratne rente. U odnosu na 2011. godinu ova cijena povećana je za 50,00KM. Potom je usvojena Informacija o utrošku novčanih sredstava sa posebnog računa vodnih naknada u 2012.godini. Projekti koji su finansirani iz sredstava sa ovog računa su: - Rekonstrukcija vodovoda u ulici Matije Gupca 60.609,10 KM - Rekonstrukcija kanalizacije u Sportskoj i ulici Boraca Srpskih 9.936,17 KM - Izgradnja vodovoda u selu donja Gustovara 11.405,17 Km - Izgradnja vodovoda u selu Šehovci 11.958,80 KM - Rekonstrukcija vodovodnih sistema u slima Bjalajce, Kopljevići, Stupari i Podbrdo 13.803,66 KM. Raspoloživa sredstva na RPN od vodnih naknada u 2012. godini iznosila su 136.510,19KM, a utrošeno je ukupno 107.712,60KM, dok je ostalo neutrošeno 14.510,75KM. Planirani projekat ''Izrada projektne dokumentacije za vodosnabdijevanje sela Baljvine i Oćune'' za koji su Odlukom za 2012.godinu bila predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 30.000KM u 2012.godini nije završen i njegova realizacija je u toku (izrada projektne dokumentacije za Oćune. Uz 15 glasova ''za'', jednim glasom ''protiv'' i pet ''uzdržanih'' glasova usvojena je Odluka o utrošku novčanih sredstava sa posebnog računa vodnih naknada u 2013.godini u iznosu od 164.507,63KM. ''Planirana sredstva u budžetu opštine od vodnih naknada u 2013.godini iznose 150.000KM, dok neutrošena sredstva na posebnom računu za vode sa 31.12.2012. godine iznose 14.507,63KM, rekao je Tomislav Todorović, načelnik odjeljenja za privredu i finansije. Dodajući da su Odlukom pobrojani projekti koji bi se trebali realizovazi u 2013.godini. Riječ je o sljedećim projektima.: - ''Rekonstrukcija vodovodno-kanalizacione mreže u ulicama Cara Dušana i Pavla Dževera'' – 30.000KM - ''Izrada projektne dokumentacije za vodovod u MZ Oćune'' – 15.000KM - ''Izgradnja vodovodne infrastrukture u MZ Šehovci'' – 28.000KM - ''Izgradnja vodovodne infrastrukture u MZ Gustovara'' – 13.000KM - ''Izgradnja projektne dokumentacije i pripremni radovi na kaptiranje Milanovog vrela u MZ Podrašnica'' – 78.507.63KM. Odbornici su jednoglasno usvojili i Informacije o utrošku sredstava po osnovu kreditnog zaduženja opštine Mrkonjić Grad za 2012.godinu, Izvještaj o radu opštinskih inspekcijskih organa za 2012.godinu, Informaciju o stanju bezbjednosti na području opštine Mrkonjić Grad za 2012.godinu, te Izvještaj o radu Osnovog suda u Mrkonjić Gradu za 2012.godinu, Informaciju o radu Poreske uprave – Područna jedinica Mrkonjić Grad i Informaciju o radu Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove – Područna jedinica Mrkonjić Grad za 2012.godinu. Jednoglasno i bez rasprave odbornici su usvojili Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju konkursa za izbor sekretara Skupštine opštine Mrkonjić Grad i načelnika odjeljenja Administrativne službe opštine Mrkonjić Grad, te Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor sekretara Skupštine i načelnika odjeljenja. Konkurs će biti objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srpske'' i dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Download from BIGTheme.net free full premium templates